proverbs in xhosa bible

24:29 Musa ukuthi, Njengoko enze ngako kum, ndiya kwenjenjalo nam kuye, Ndiya kubuyisela indoda ngokomsebenzi wayo. 10:13 Ubulumko bufumaneka emlonyeni wonengqondo; Intonga yeyomhlana woswele intliziyo. 10:23 Ukwenza amanyala kunjengokudlala kwisidenge; Ubulumko bunjengokudlala, kwindoda enengqondo. 4:16 Kuba abalali, ukuba abathanga benze ububi; Bemkelwa bubuthongo ukuba abathanga bakhubekise abanye. 2:21 Ngokuba abathe tye baya kulima ilizwe, Basale kulo abagqibeleleyo. 2:9 Uya kwandula uqonde ubulungisa, Nesiko, nokuthe tye, nayo yonke imikhondo yokulungileyo; 2:10 Kuba ubulumko buya kungena entliziyweni yakho, Ukwazi kwenze mnandi umphefumlo wakho. 17:18 Umntu oswele intliziyo ngobambana nomnye ngesandla, Ngomela umelo phambi kowabo. 22:3 Onobuqili ubona into embi, azifihle; Ke zona iziyatha ziya kugqitha kuyo, zihlawuliswe. 14:6 Umgxeki ufuna ubulumko, angabuzuzi; Ukwazi kulula konengqondo. 15:28 Intliziyo yelungisa iya kucamanga ukuphendula; Ke wona umlomo wabangendawo umpompoza ububi. 17:24 Ubuso bonengqondo bubheke ebulumkweni; Ke amehlo esinyabi asekupheleni kwehlabathi. The proverbs of Solomon the son of David, king of Israel: 61. 20:9 Ngubani na ongathi, Ndiyiqaqambisile intliziyo yam, Ndihlambulukile esonweni sam? 25:23 Umoya ovela ngasentla uvelisa isiphango; Ulwimi oluhlebayo luvelisa ubuso obujalileyo. They... ukuhambaTo walk in the Bible represents living, and usually means living according to the true things taught to us by the Lord -- to "walk... UnyawoOur feet are the lowest and most utilitarian parts of our bodies, and in the Bible they represent the lowest and most utilitarian part of... iinyawoOur feet are the lowest and most utilitarian parts of our bodies, and in the Bible they represent the lowest and most utilitarian part of... ububi'To hurt,' as mentioned in Revelation 6:6, signifies violation and profanation. 'To hurt' as mentioned in Revelation 9:4, signifies perverting the truths and goods of... umphefumloThe nature of the soul is a deep and complicated topic, but it can be summarized as "spiritual life," who we are in terms of... umendo'A path' denotes truths, and in the opposite sense, falsities. 15:25 UYehova uyayincothula indlu yabanekratshi, Amise umlimandlela womhlolokazi. 24:28 Musa ukuba lingqina ngommelwane wakho ngaphandle kwesizathu; Ungasuka uthomalalise na nangomlomo wakho? 15:29 UYehova ukude nabangendawo; Ke wona umthandazo wamalungisa uyawuva. 14:15 Isiyatha sikholwa ngamazwi onke; Onobuqili uyakuqonda ukunyathela kwakhe. 12:25 Isithukuthezi esisentliziyweni yendoda siyenza igobe; Liyayivuyisa ilizwi elihle. 15:26 Zingamasikizi kuYehova iingcinga ezimbi; Ke ahlambulukile amazwi amnandi. 29:9 Yakumangalelana indoda elumkileyo nesimathane, Soguguma sihleke, kungabikho kuthozama. 11:25 Umphefumlo osikelelayo uyatyetyiswa; Oseza ahluthise abanye, uyasezwa ahluthe naye. Anabani na amanxeba angenasizathu? Inabani na inkalazo? 18:10 Yinqaba ende eliqele igama likaYehova; Ilungisa ligidimela kulo, libe sengxondeni. 10:4 Uba lihlwempu osebenza ngesandla esidangeleyo; Ke sona isandla sabakhutheleyo siyatyebisa. 12:24 Isandla sabakhutheleyo siyalawula; Ukudangala kufakwa uviko. 19:8 Orhweba ubulumko uthanda umphefumlo wakhe; Ogcina ingqondo uya kufumana okulungileyo. 14:34 Ubulungisa buyaluphakamisa uhlanga; Isono lihlazo lezizwe. 4:18 Ke wona umendo wamalungisa unjengokukhanya komso, Okuya kuba mhlophe ngokuba mhlophe, kude kube semini enkulu. 4:26 Lungelelanisa umkhondo wonyawo lwakho, Zonke iindlela zakho zizimaseke. 4:3 Kuba ndandingunyana kubawo, Ndithambile, ndimnye phambi koma. 10:21 Umlomo welungisa udlisa abaninzi; Izimathane zifa ngokuswela intliziyo. 7:18 Yize ke sizikholise ngezincokoliso kude kuse, Sizidlamkise ngothando. 5:3 Ngokuba ivuza incindi yobusi imilebe yomlomo womkamntu, Libuthelezi ngaphezu kweoli ikhuhlangubo lakhe; 5:4 Ke ukuphela kwakhe kukrakra njengomhlonyane, Kubukhali njengekrele elintlangothi mbini. 14:1 Ubulumko bomfazi buyayakha indlu yakhe; Ukumatha kuyayichitha ngezakhe izandla. 27:3 Linzima ilitye, ingumthwalo intlabathi; Ke yona ingqumbo yesimathane inzima kunezo nto zombini. 16:2 Zonke iindlela zendoda ziqaqambile kwawayo amehlo; Ke yena umlinganisi womoya nguYehova. 9:15 Ukuba ameme abadlula ngendlela, Abalungelelanisa umendo wabo, esithi. 20:1 Ingumgxeki iwayini, singumxokozeli isiselo esinxilisayo; Bonke abayotywe yiyo abalumkile. bHasStory0 = true; 1:24 Ngokokuba ndinibizile, anavuma, Ndolule isandla sam, akwabakho ukhathalayo; 1:25 Nesuka naliyeka necebo lam lonke, Anavuma ndakunohlwaya. 8:24 Ndazalwa kungekabikho manzi anzongonzongo, Kungekabikho mithombo inzima ngamanzi. 4:6 Musa ukubushiya, bokugcina; Buthande, bokulondoloza. 18:18 Liphelisa ingxabano iqashiso, Libahlule abanamandla. 29:12 Umlawuli olibazela indlebe ilizwi lobuxoki, Bonke abalungiseleli bakhe bangabangendawo. 12:1 Uthanda uqeqesho othanda ukwazi; Uthiya isohlwayo osisityhakala. ALL. 18:1 Ozahlulayo ufuna umnqweno wakhe; Into yonke ezimasayo uyayivungamela. 29:24 Owahlulelana nesela uthiya umphefumlo wakhe; Uyasiva isishwabulo, angaxeli. 25:20 Olahla ingubo yokwaleka ngemini yengqele, nqwa kwaneviniga egalelwe kwisoda, Kwanovuma iingoma kontliziyo imbi. 29:10 Amadoda amagazi ayabathiya abagqibeleleyo; Nabathe tye, afuna umphefumlo wabo. Ke bona balalela elabo igaziigazi, Bazonda owabo umphefumloumphefumlo. 12:13 Ekuphosiseni komlomo kukho isirhintyelo esinobubi; Ke lona ilungisa liyaphuma embandezelweni. 28:17 Umntu onovalo ngegazi lomphefumlo Usabela nasemhadini makangabanjezelwa. 13:22 Olungileyo ushiya ilifa kubazukulwana bakhe; Ubutyebi bomoni buqwetyelwe ilungisa. 28:26 Okholose ngeyakhe intliziyo usisidenge; Ke yena ohamba ngobulumko uya kusinda. 7:12 Uthi ephandle, abe esezitratweni, Alale kufuphi neembombo zonke. 26:16 Ivila lilumkile kwawalo amehlo Kunabasixhenxe abaphendula ngemvo. 13:13 Odela ilizwi ubanjwa lilo; Owojika umthetho uyavuzwa. 17:8 Sililitye elinqabileyo emehlweni omninilo isicengo, Apho asukuba ebheka khona, wenza ngengqiqo. 28:18 Ohamba ngengqibelelo uya kusindiswa, Ke umjibilizi ondlela mbini weyela okukanye. 21:18 Ongendawo lucamagusho ngenxa yelungisa; Inginingini lisesikhundleni sabathe tye. 8:20 Ndihamba ngomendo wobulungisa, Phakathi kweendlela ezisesikweni; 8:21 Ukuze abandithandayo ndibadlise ilifa elililo, Ndizizalise izindlu zabo zobuncwane. 11:3 Ingqibelelo yabathe tye iyabakhapha; Ukuphenula kwamanginingini kuyawabhuqa. 13:8 Ucamagusho lomphefumlo wendoda bubutyebi bayo; Isisweli asiva kusongelwa. 15:4 Ukuphola kolwimi ngumthi wobomi; Ke ukuphenula kwalo kwaphula umoya. 4:27 Musa ukuthi gu bucala ngasekunene nangasekhohlo; Susa unyawo lwakho entweni embi. 18:12 Phambi kwentshabalalo iyazidla intliziyo yendoda; Phambi kozuko lululamo. 16:4 Zonke izinto uYehova uzenzele intsingiselo yakhe, Kwanongendawo umenzele imini yobubi. 9:18 Akazi ukuba abafileyo bakhona; Basezinzulwini zelabafileyo abamenywa bakhe. 17:16 Lelokwenzani na inani elisesandleni sesinyabi, lokurhweba ubulumko, Singenantliziyo nje? 28:5 Abantu abanobubi abakuqondi okusesikweni; Ke bona abamquqelayo uYehova baqonda izinto zonke. 18:2 Isinyabi asikunanzile ukuqonda; Ke sinanze ukuzityhila kwentliziyo yaso. 20:13 Musa ukuthanda ubuthongo, hleze uhlwempuzeke; Vula amehlo akho, uhluthe kukudla. 10:3 UYehova akawuyeki ulambe umphefumlo welungisa; Ke imbimbithelo yabangendawo uyayisunduza. 10:27 Ukoyika uYehova kongeza imihla; Ke yona iminyaka yabangendawo iyanqanyulwa. 8:1 Abumemezi na ubulumko? Lingubani na igama lakhe, lingubani na igama lonyana wakhe, ukuba uyalazi? 31:5 Hleze basele bakulibale okumiselweyo, Balijike ityala loonyana bonke beentsizi. Kuba iinyawoiinyawo zabo zigidimela ububiububi, Zikhawulezela ukuphalaza igaziigazi; 17 Available for iOS, Android, Blackberry, Windows Phone and more. 20:4 Ebusika ivila alilimi; Liyafuna ngexa lokuvuna, kungabikho nto. Listen, son of my womb! 6:34 Kuba ikhwele libubushushu bendoda, Ayiyi kuyeka ngemini yempindezelo. 23:13 Musa ukuluyeka uqeqesho emntwaneni; Ukuba uthe wambetha ngentonga akayi kufa. utsho othengayo; Emke, andule aqhayise. Ndiya kuphinda ke, ndiya kubuya ndiyifune. 24:26 Wanga imilebe yomlomo Ophendula ngamazwi athe gca. 31:10 Umfazi onesidima ngubani na ongamfumanayo? 3:34 Ngokubhekisele kubagxeki, uyabagxeka; Ke abalulamileyo uyabababala. 14:29 Ozeka kade umsindo unengqondo eninzi; Ke yena ozekanekayo ucaphula ukumatha. 3:30 Musa ukubambana nomntu kungekho nto, Engakuphathanga kakubi nje. 16 if(sStoryLink0 != '') 10:9 Ohamba ngengqibelelo uhamba ngenkoloseko; Ke yena ojibilizayo ngeendlela zakhe uyaziwa. My son, do not walk in the way with them. 1:21 Bumemeza emantloko eendawo zembutho; Ekungeneni kwamasango, Phakathi komzi, buthetha iintetho zabo, busithi: 1:22 Kunini na, ziyathandini, nithanda ubuyatha, Abagxeki befuna ukugxeka, Izinyabi zithiya ukwazi? 26:24 Ngemilebe yomlomo wakhe uyanyhwalaza umthiyi; Embilinini yakhe umisa inkohliso. 12:7 Bakuba bebhukuqiwe abangendawo, ababikho; Indlu yamalungisa iyema. 16:18 Ikratshi likhokela intshabalalo; Ukuzidla kukhokela ukukhubeka. 19:21 Zininzi iingcinga entliziyweni yomntu; Noko ke licebo likaYehova eliya kuma. 12:16 Isimathane sikwazisa kwangaloo mini ukuqumba kwaso; Ke yena onobuqili uyakugubungela ukucukucezwa. 21:16 Umntu ondwendwayo, emke endleleni yengqiqo, Uya kuhlala esikhungwini sabafileyo. (Xhosa Proverb) The people who rescue and kill. 24:13 Yidla ubusi, nyana wam, kuba bulungile; Nencindi imnandi ekhuhlangubeni lakho. 14:21 Omdelayo ummelwane wakhe uyona; Obabala abaziintsizana, hayi, uyolo lwakhe! 22:21 Ukuze ndikwazise isilinganiselo samazwi enyaniso, Ukuze ubuye kwabakuthumileyo, uze namazwi ayinyaniso? 8:12 Mna, bulumko, ndakhele ebuqilini; Ndinokukufumana ukuyazi iminkqangiyelo. 13:21 Aboni basukelwa bububi; Ke wona amalungisa ayavuzwa kokulungileyo. 12:2 Olungileyo uyamkeleka kuYehova; Indoda enamayelenqe uyifumana inetyala. 27:14 Osikelela ummelwane wakhe ngezwi elikhulu, evuka kwakusasa, Kubalelwa ekuthini uyamtshabhisa. 30:1 Amazwi ka-Agure unyana kaYakhe, waseMasa. 22:1 Igama elilungileyo linokunyulwa ngaphezu kobutyebi obuninzi; Isimilo esilungileyo silunge ngaphezu kwesilivere negolide. 21:12 Ilungisa liyayiqiqa indlu yongendawo. 7:27 Iziindlela zelabafileyo indlu yakhe, Zihla ziye ezingontsini zokufa. 4:1 Luveni, bonyana, uqeqesho lukayihlo, Nizibaze iindlebe ukuze nikwazi ukuqonda. The reason... Intliziyo The heart means love. Lingaphezulu nakwikorale ixabiso lakhe. 22:10 Gxotha umgxeki, iphume ingxabano, Kuthi bembe amaphike nokucukuceza. Makaphambukele apha. 23:10 Musa ukuwushenxisa umlimandlela wakudala; Ungangeni emasimini eenkedama; 23:11 Kuba umkhululi wazo womelele; Wobambana nawe yena ngobambano lwazo. The first thing we must look at here is the “house”. 10:31 Umlomo welungisa umila ubulumko; Ulwimi lwempenduka luyanqanyulwa. There is 10:6 Ziintsikelelo entlokweni yelungisa; Ke wona umlomo wabangendawo ugubungela ugonyamelo. Ukoyika uYehova kukuqala kokwazi; Ubulumko noqeqesho izimathane ziludelile. 13:23 Umkhubelo wamahlwempu unokudla okuninzi; Kukho ophetshethwa kukungabi nabulungisa. 16:32 Ozeka kade umsindo ulunge ngaphezu kwegorha; Okulawulayo ukufutha kwakhe ulunge ngaphezu kothimba umzi. 23:22 Mphulaphule uyihlo, lowo wakuzalayo, Ungamdeli unyoko akuba mkhulu. 8:36 Ophosana nam wona owakhe umphefumlo; Bonke abandithiyayo bathanda ukufa. 4:21 Mayingemki emehlweni akho; Yigcine entliziyweni yakho ngaphakathi. 19:2 Kananjalo ukuthi umphefumlo ungabi nakwazi akulungile; Onyawo zingxamileyo uyayiphosa indlela. 31:26 Umlomo wakhe uwuvula ngobulumko; Umyalelo onenceba uselulwimini lwakhe. 28:14 Hayi, uyolo lomntu ohlala enkwantya; Ke yena ontliziyo ilukhuni uya kweyela ebubini. 9 10 20:27 Sisibane sikaYehova umphefumlo womntu, Siphengulula zonke iingontsi zombilini. A wife of noble character is her husband’s crown, but a disgraceful wife is like decay in his bones. 6:20 Nyana wam, bamba umthetho kayihlo, Ungasilahli isiyalo sikanyoko. 31:18 Uyakuva ukuba kulungile ukurhweba kwakhe; Isibane sakhe asicimi ebusuku. 16:10 Izihlabo zisemilebeni yomlomo wokumkani: Mawungamenezi esikweni umlomo wakhe. 11:27 Ozondelele okulungileyo ufuna okwamkelekileyo; Ongxamele ububi, buya kumfikela. 21:20 Ubuncwane obunqwenelekayo neoli zisekhayeni lesilumko; Ke umntu osisinyabi uyaziginya azigqibe. 12:26 Ilungisa lingumkhokeli kuwalo; Indlela yabangendawo iyabandwendwisa. 7:26 Kuba zininzi iingxwelerha aziwisileyo; Linani elikhulu alibuleleyo. 16:21 Ontliziyo ilumkileyo kuthiwa unengqondo; Nobumnandi bomlomo bongeza imfundiso. 21:31 Ihashe lilungiselwa imini yokulwa, Ke usindiso lona lunoYehova. 13:1 Unyana osisilumko uva uqeqesho lukayise; Ke yena umgxeki akeva kukhalinyelwa. 24:23 Nala mazwi ngawezilumko: Ukukhetha ubuso ekugwebeni akulungile. ... Generally in the Bible a "country" means a political subdivision ruled by a king, or sometimes a tribe with a territory ruled by a king... imilebe 'A lip' signifies doctrine. 9:9 Siluleke isilumko, solumka okunye; Lazise ilungisa, lokongeza ukufunda. The Blue Letter Bible ministry and the BLB Institute hold to the historical, conservative Christian faith, which includes a firm belief in the inerrancy of Scripture. 28:13 Osigubungelayo isono sakhe akayi kuba nampumelelo; Ke yena osivumayo, asishiye, uya kufumana inceba. 21:9 Kulungile ukuhlala elungqamekweni oluphezu kwendlu, Kunokuhlala ndlwini-nye nomfazi onengxabano. 10:17 Umendo osa ebomini kukugcina uqeqesho: Olahla isohlwayo uyandwendwa. 9:17 Amanzi abiweyo anencasa, Nesonka esityiwa ngasese simnandi kunene. 2:8 Ukuze alondoloze umendo wesiko, Agcine nendlela yabakhe benceba. 8:9 Yonke iphela ithe gca konengqondo, Ithe tye kwabafumene ukwazi. 6:35 Ayiyi kulubeka ucamagusho, nokuba luluphi na; Ayiyi kuvuma, naxa uthe wayicenga ngeento ezininzi. 29:15 Intonga nesohlwayo sinika ubulumko; Ke yena umntwana oyekelelweyo udanisa unina. 26:22 Amazwi entlebi anjengemithamo imnandi; Yona ihla iye ezingontsini zombilini. 10:30 Ilungisa alishukunyiswa naphakade; Ke bona abangendawo abalihlali ilizwe. 18:6 Imilebe yomlomo wesinyabi ingena ekubambaneni, Nomlomo waso ubiza amanqindi. 30:5 Yonke intetho kaThixo inyibilikisiwe. 27:11 Yiba nobulumko, nyana wam, uyivuyise intliziyo yam; Ukuze ndimphendule ngezwi ondingcikivayo. 8:34 Hayi, utolo lomntu ondivayo, Elinde ezingcangweni zam iimini ngeemini, Egcine emigubasini yeminyango yam! Masibaginye njengelabafileyo behleli, Begqibelele, njengabehla baye emhadini; 13 Ukuze eve osisilumko, aqokele afunde, Oqondayo azuze amacebo obulumko; 6 10:24 Into anxunguphala yiyo ongendawo, yiyo emfikelayo; Akunqwenelayo amalungisa aya kunikwa. 26 26:27 Omba isihogo weyela kuso; Oqengqa ilitye, libuyela kuye. Ngubani na ofumbethe umoya ngezandla zakhe? Read ImiZekeliso 5 in the 'Xhosa' translation. 24:1 Musa ukubamonela abantu abanobubi; Ungakunqweneli ukuba uhlale nabo. 24:19 Musa ukuvutha ngumsindo ngabenzi bobubi, Ungabamoneli abangendawo; 24:20 Kuba umenzi wobubi akayi kuba nakamva; Isibane sabangendawo siya kucinywa. 26:23 Ligwebu lesilivere, lalekwe empahleni yodongwe, Umlomo ovuthayo unentliziyo enobubi. 30:7 Ndicele kuwe izinto ezimbini; Musa ukundivimba zona ndingekafi: 30:8 Khwelelisa kum inkohlakalo nelizwi lamanga; Musa ukundinika ubuhlwempu nobutyebi; Ndihlafunise isonka endisimiselweyo; 30:9 Hleze ndihluthe, ndikhanyele, ndithi, Ngubani na uYehova? 17:13 Obuyekeza okubi esikhundleni sokulungileyo, Abuyi kusuka ububi endlwini yakhe. 22:25 Hleze ufunde iindlela zayo, Urhintyelise umphefumlo wakho. 19:23 Ukoyika uYehova kusa ebomini; Onako uya kuhlala ehluthi. 13:16 Bonke abanobuqili benza ngokwazi; Isinyabi siya kwaneka ukumatha. 26:13 Ivila lithi, Kukho ingonyama endleleni, Kukho ingonyama ezitratweni. These wise sayings aim to instruct us with practical ways on how to live godly lives daily. Nyana wam, musa ukuhambaukuhamba ngendlela nabo; Lunqande unyawounyawo lwakho emendweni wabo. 17:27 Owanqandayo amazwi akhe unokwazi: Omoya upholileyo yindoda enengqondo. 15:30 Ukukhanya kwamehlo kuvuyisa intliziyo; Iindaba ezimnandi zityebisa amathambo. 27:12 Onobuqili uyabubona ububi, azimele; Ke zona iziyatha zigqitha kubo, zohlwaywe. The publication date and copyright status of this text are unknown. 12:19 Umlomo wenyaniso uzimasekile kwaphela; Ke lona ulwimi oluxokayo lolwephanyazo. 30:29 Izinto zintathu ezihamba ngokunyalasa, Hayi, zine ezilungisayo ukuhamba: 30:30 Yingonyama, igorha phakathi kwezinto ezizitho zine, Elingabuyi umva phambi kweento zonke; 30:31 Yinja elingesi nokuba yinkunzi yebhokhwe; Ngukumkani enomkhosi wakhe. Nam ke ndonihleka ekusindekeni kwenu; Ndogculela ekufikeni kokunkwantyiswa kwenu; 27 31:31 Mnikeni kwiziqhamo zezandla zakhe, Zimdumise emasangweni izenzo zakhe. { 21:27 Umbingelelo wabangendawo lisikizi; Kobeka phi na ke bakuwuzisa ngenxa yamanyala! 28:7 Obamba umyalelo ngunyana onengqondo; Ke olikholwane labachithi uhlaza uyise. Inceba nenyaniso iba nabayila okulungileyo. 3:23 Uya kwandula uhambe ngendlela yakho ukholosile. 15:24 Koqiqayo umendo wobomi usinga phezulu, Ukuze emke kwelabafileyo elingaphantsi. 22:15 Ukumatha kubotshiwe entliziyweni yomntwana; Intonga yokuqeqesha yokumkisa kuye. 18:13 Ophendula ilizwi engekeva, Kukumatha oko kuye, nehlazo. 19:25 Umbethile umgxeki, siba nobuqili isiyatha; Umohlwayile onengqondo, woqonda azi. Xhosa Bible: Proverbs. 21:3 Ukwenza ubulungisa nokusesikweni Kunyulekile kuYehova ngaphezu kombingelelo. 3:25 Musa ukoyika lunkwantyiso luzayo ngesiquphe, Nasithonga sabangendawo, sakufika. 29:17 Mqeqeshe unyana wakho, wokuphefumlisa, Awuyolise umphefumlo wakho. 19:6 Baninzi abacenga amanene; Yonke into isisihlobo kwindoda ephayo. 4:15 Yiyeke; musa ukuya kugqitha kuyo; Yicezele, ugqithe. 14:7 Suka ebusweni bendoda esisinyabi; Akuyi kuza wafumana mlomo wokwazi kuyo. In most cases, "mouth" in the Bible represents thought and logic, especially the kind of active, concrete thought that is connected with speech. 22:17 Thoba indlebe yakho, uve amazwi ezilumko, Uyibhekise intliziyo yakho ekwazini kwam. 20:12 Indlebe evayo, neliso elibonayo, UYehova uzenzile ezo zinto zombini. 14:4 Apho kungekho nkomo, umkhombe wesitali uba ze; Indyebo eninzi iza ngamandla enkomo. 13:10 Ngokukhukhumala kuvuka ukulwa kuphela; Ubulumko bunabavuma ukucetyiswa. 13:18 Unobuhlwempu nocukucezo ophulukene noqeqesho; Osigcinileyo isohlwayo uyazukiswa. 14:13 Nasekuhlekeni intliziyo inomvandedwa; Nokuphela kwalo uvuyo sisingqala. 14:30 Bubomi benyama intliziyo epholileyo; Ke lona ikhwele yimpehla emathanjeni. 1 26:10 Okuninzi kuzala into yonke; Ke wona umvuzo wesinyabi, kwanomvuzi waso, bayadlula. 19:18 Mqeqeshe unyana wakho, xa kusekho ithemba; Kodwa ungangxameli kumbulala. 5:22 Ubugwenxa bakhe bumthi hlasi ongendawo, Abanjwe ziimbophelelo zesono sakhe. 17:11 Oneenkani ufuna ububi bodwa; Ngoko ke uthunyelwa umthunywa osisijorha. 16:19 Kulungile ukuba nomoya othobekileyo phakathi kwabalulamileyo, Ngaphezu kokwaba amaxhoba nabanekratshi. 13:2 Ngesiqhamo somlomo wayo indoda idla okulungileyo. 14:23 Ekubulalekeni konke kubakho ungeniselo; Ke ukuthetha komlomo kubanga ukuswela kodwa. 3:7 Musa ukuba sisilumko kwawakho amehlo; Yoyika uYehova usuke entweni embi.

Cotton Sock Yarn, Lupine Dog Collar, So As To Idiom, Baked Beans Salad With Vinegar, Specially Selected Honey Indulgent Greek Yogurt Ingredients, Best Camera For Youtube, University Of Chicago Benefits Eligibility, Port Dover Water Quality, How To Use Ion Color Brilliance Hair Color Remover, Aviation Prints Canada, Foliage Brush Photoshop,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *